Luftfartøyvernsenter på Kjeller

0

I samarbeid med Lillestrøm kommune har Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) utarbeidet en studie om etablering av et Luftfartøyvernsenter på Kjeller etter at Forsvaret trekker seg ut i 2023.

KFKs utgangspunkt er at Kjeller flyplass er et kulturminne som skal bevares, jfr. Riksantikvarens oppstart av fredningsak for Kjeller. Kommunens fremtidige områderegulering må ha dette som en premiss.

Kjeller luftfartøyvernsenter vil kunne bidra til at 100 år med levende flyhistorie, kunnskap om fly-bygging og operasjoner med historiske fly, blir videreført og ivaretatt i henhold til Stortingsmelding nr.16. Denne sier: Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksresurs og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning.

I Stortingsvedtak fra 2016 heter det at en i samarbeid med Lillestrøm kommune skal ivareta Kjellers forsvarshistoriske betydning. Et LFVS vil kunne oppfylle Skedsmo kommunes ansvar, som planmyndighet, for ivaretakelse av Kjeller flyplass som kulturminne. Dette tiltaket vil også være i tråd med kvalitetskrav til arealutvikling i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som sier; Det legges til rette for attraktiv by og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer.

Et LFVS vil bli en unik attraksjon for Lillestrøm kommune. Det vil trenge ca. 10% av dagens flyplassareal på 1100 dekar. Store deler av senterets areal kan inngå som en del det arealet Riksantikvaren har foreslått til fredning, og/eller som en del av en grøntstruktur eller et kultur/idretts-parkområde.

Selv om regelverket for utforming av småflyplass er lagt til grunn for denne studien, vil den beskrevne aktiviteten være langt mer begrenset enn en ved ordinær flyplass-drift. Ved at landingsområdet inngår i et grøntområde/kulturpark, kan det tjene flere formål en kun flyging. Drift av et slikt senter vil være gjenstand for avtale med kommunen.

Selv om LFVS kun berører et begrenset areal til landingsstripe og flyoppstillingsplass, vil kommunen som planmyndighet, være nødt til å ta hensyn i planprosessen rundt tilstøtende areal ut over det som faktisk er behovet. Dette avhenger hva arealet reguleres til. Det vil f. eks ikke være begrensninger dersom dette arealet beholdes som jordbruksareal eller grøntareal.

SINTEF har foretatt en støyberegning for Kjeller flyplass med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregningene viser at det er ingen boliger innenfor tentativ tiltaksgrense eller kartleggingsgrense for det beregnede scenariet. Støyanalyser konkluderer med at gul flystøysone knapt rekker utenfor asfalten på flystripa. Det blir ingen rød støysone.

Hele studien kan lastes ned her: Luftfartøyvernsenter på Kjeller.

Share.

About Author

Leave A Reply