Et krafttak for Kjeller

0

4854938666_10bb0035b3_b11.juni 2014 ble Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) etablert, 100 år etter at Roald Amundsen tok sivilt flysertifikat på Kjeller. Denne stiftelsen er etablert av et samlet veteranflymiljø for å ta vare på det unike kulturmiljøet for den levende flyhistorien på Kjeller. Formålet er blant annet å levendegjøre norsk flyhistorie ved å restaurere, vedlikeholde og operere historiske fly. Siden KFK er etablert av et samlet veteranflymiljø, er det også denne organisasjonen som nå fronter veteranflymiljøet og er et felles talerør utad.

Et samlet kommunestyre i Skedsmo vedtok ved årets budsjettbehandling å bevilge kr. 400.000 til en mulighetsstudie i regi av KFK. Mulighetsstudien skal munne ut i et forslag om et senter for flygende veteranfly på Kjeller flyplass.

Til gjennomføring av mulighetsstudien har KFK engasjert Norsk Institutt for kulturminner (NIKU), siv. arkitekt Morten S. Haave og siv.øk Tore Blikom.

NIKU skal kartlegge de ulike kulturhistoriske verdier knyttet til området. Kulturmiljøet på Kjeller flyplass er omfattende. Det inkluderer i tillegg til flyverkstedene, en serie bygninger som var koblet opp mot funksjonene Kjeller i perioder hadde som bl.a. lærested for piloter og flyfabrikk. Boligbebyggelsen som vokste fram omkring arbeidsplassen er også særegen.

Siv. ark. Morten S. Haave skal lage et skisseprosjekt for et fremtidig veteranflysenter som er tilpasset ulike scenarioer for Kjellerområdet. Siv. øk. Tore Blikom ar engasjert som prosjektkoordinator og skal sammenfatte en sluttrapport.

– Dette er et viktig gjennomslag for arbeidet med å sikre veteranflyaktivitetet på Kjeller, sier leder i KFK, Finn Terje Skyrud. Finn Terje Skyrud er flyger i SAS og har bakgrunn som F-16 pilot i Luftforsvaret. På fritiden opererer han et eget veteranfly på Kjeller.

Tre scenarier.

Kjeller flyplass er regulert til forsvarsformål og eies av forsvaret. Til syvende og sist er det forsvaret og kommunal reguleringsmyndighet som avgjør Kjellers fremtid. KFK vil i mulighetsstudien utarbeide forslag som tar høyde for ulike utviklingsscenarier for Kjeller flyplass og la et veteranflysenter få en sentral plass uansett utfall.

Kjeller flyplass har de siste femti årene vært nedleggingstruet, da forsvaret flere ganger har vurdert alternativ lokalisering. Dette har medført at såvel Skedsmo kommune som private aktører har lansert planer for alternativ bruk. Imidlertid har Skedsmo kommune for kommende planperiode lagt til grunn at det skal være et veteranflysenter på Kjeller.

Slik det ser ut i dag er det tre mulige utfall for Kjellers fremtid.

  • Forsvaret fortsetter sin virksomhet på Kjeller i samme omfang som i dag.
  • Forsvaret reduserer sin virksomhet på Kjeller til kun å omfatte AIMs virksomhet.
  • Forsvaret lokaliserer all sin virksomhet og AIM til et annet sted.

Kjeller flyplass har gjennom sine vel hundre år hatt stor aktivitet på alle deler av flyplassområdet, fra øst til vest. I dag er virksomheten i hovedsak konsentrert om den vestlige delen, nedenfor Kjeller gård. Før 2. verdenskrig lå det en betydelige bygningsmasse i den østlige delen ved Måsan, den såkalte Ytre flyplass hvor Flybataljonen holdt til. Deler av denne bygningsmassen ble overtatt av BMW og brukt som motorverksted under krigen. Kun en liten del av denne står nå igjen, men representerer fortsatt et viktig kulturminne. Aktuell lokalisering av et veteranflysenter er derfor både i den vestlige og østlige del av flyplassen.

KFKs arbeid med et veteranflysenter vil ta utgangspunkt i NIKUs kartlegging som skal munne ut i en verdivurdering av kulturminnene, dvs. hva som er viktigst å ta vare på. Kartleggingen skal også gi en systematisk oversikt over Kjellers utvikling og historie, noe som idag er fragmentert.

Største samling i Norden.

Kjeller har i dag et 20-talls flygende veteranfly og utgjør den største samlingen i Norden. Utfordringen i dag er at virksomheten lever på midlertighet og har begrensede lokaler. Ønsket er et permanent bygg som inneholder utstillingslokaler, verksted og hangar. KFK har pekt på et tilsvarende senter i England som er et godt forbilde, Shuttleworth Collection, som ligger 1 times kjøring utenfor London.

Shuttleworth Collection ble åpnet i 1963 og består av over 50 flyvende veteranfly, stort sett tidligere militære fly. Området består av flere hangarer og en flystripe på ca. 1500m.

På Shuttleworth arrangeres det jevnlig temadager, og annenhver uke gjennom hele sommerhalvåret, arrangeres det flydag, hvor flyene er i luften. I tillegg arrangeres minst ett større flyshow. Det tas inngangspenger til alle arrangementene, og en flydagsbillett koster £20. Dette gir også adgang til showet og den statiske utstillingen. Ellers er flyene se i den statiske utstillingen i hangarene, gjennom hele året. Her har publikum god mulighet til ta flyene i nærmere øyesyn, og lukte de levende flyene.

Foruten utstillingen har Shuttleworth eget verksted hvor egne og andres fly vedlikeholdes. Vedlikeholdstjenesten tilbys også andre veteranfly, mot betaling. Dette bidrar til at verkstedet går i pluss.

I skisseprosjektet vil siv.ark Morten S. Haave visualisere et bygg for veteranflysenteret innenfor rammen av eksisterende bygningsmasse eller nybygg. En gjenoppbygging av tidligere bygningsmasse kan også være et alternativ. Siv. øk Tore Blikom vil se på potensialet og lønnsomheten i prosjektet.

Share.

About Author

Leave A Reply